เอกสารการประกันคุณภาพ
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบัน สำนัก ปีการศึกษา2554-2555
แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานต่างๆ
E-SAR
รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานผลการตรวจประเมินเมินคุณภาพฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจำปีการศึกษา 2556
กระบวนงานหลัก (Core Process)
รายงานการประชุมเรื่องทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2556
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2556
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงานเสนอต่อผู้บริหาร
สปค.01 , 02
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 (สปค.01)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2555 (สปค.02)